เช็คด่วน!! รายชื่อผู้มีรายได้น้อยปี 2560 และวิธีการยื่นอุทธรณ์ถ้าไม่มีชื่อลงทะเบียนคนจน

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนคนจน

โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 หรือที่เรียกกันว่า ลงทะเบียนคนจน 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนมาลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรคนจน เพื่อลดภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งมีผู้มาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในปี 2560 มากถึง 14,176,170 คน

โดยหลังจากที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขผู้ที่เข้าเกณฑ์พบว่ามีผู้ที่มีคุณตรงตามเกณฑ์ทั้งหมด 11,431,681 คน ส่วนอีก 2,744,489 ที่เหลือนั้นคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ สำหรับผู้ที่ไปลงทะเบียนคนจนไว้ สามารถตรวจสอบได้ว่าตัวเองผ่านเกณฑ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

คนจน

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติผู้มีรายได้น้อยปี 2560 ได้ที่ไหน อย่างไร

ผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสามารถตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ตรวจสอบด้วยตัวเองหรือขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียน

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติผู้มีรายได้น้อยปี 2560 ได้ผ่านเว็บไซต์

– www.epayment.go.th
– www.mof.go.t
– www.fpo.go.th

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนคนจน

โดยการพิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักลงไปในช่องที่กำหนด ระบบก็จะแจ้งผลการตรวจสอบทันทีว่าเคุณผ่านคุณสมบัติหรือไม่

2. ตรวจสอบผ่านสายด่วนของ 6 หน่วยงาน ในเวลาราชการ

ได้แก่

– สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 1359
– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 02-555-0555
– ธนาคารออมสิน โทร. 1115
– ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111
– กรมบัญชีกลาง โทร. 02-270-6400
– เบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต

3. ตรวจสอบโดยตรงด้วยตัวเอง

ณ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานอื่นตามที่กรมการปกครองเห็นสมควร โดยกระทรวงการคลังจะส่งรายชื่อแยกตามจังหวัด อำเภอ และตำบล ส่งให้กระทรวงมหาดไทย และแยกเป็นรายเขตส่งให้กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการติดประกาศผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่อไป

ถ้าไม่ผ่านคุณสมบัติลงทะเบียนคนจน ต้องทำอย่างไร

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และยังต้องการได้รับสวัสดิการอยู่ ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ได้ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยปฏิบัติตาม 7 ขั้นตอนต่อไปนี้

1. ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบผลผ่าน 3 ช่องทางที่ได้กล่าวไปแล้ว และหากพบว่าคุณสมบัติไม่ผ่าน

2. บนหน้าจอแสดงผลจะระบุคุณสมบัติที่ไม่ผ่าน และหากผู้ลงทะเบียนต้องการอุทธรณ์ ให้กดปุ่ม “ยื่นคำขออุทธรณ์”

3. กรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขออุทธรณ์ โดยหลังจากกดปุ่ม ยื่นอุทธรณ์ ระบบจะถามวันเดือนปีเกิด เพื่อยืนยันตัวบุคคล พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หลังจากนั้นให้กดปุ่มสีเหลืองด้านล่างของหน้าจอที่เขียนว่า “บันทึกและส่งคำขออุทธรณ์”

4. หลังจากกดปุ่มบันทึกและส่งคำขออุทธรณ์แล้ว ข้อความบนปุ่มสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็น “อยู่ระหว่างการอุทธรณ์”

5. หลังจากปิดรับการยื่นขออุทธรณ์ กระทรวงการคลังจะรวบรวมข้อมูล ส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตามคำขออุทธรณ์ต่อไป

6. หน่วยงานตรวจสอบใช้เวลา 1 สัปดาห์ในการตรวจสอบ และส่งผลการอุทธรณ์กลับมาให้กระทรวงการคลังภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560

7. กระทรวงการคลังประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ผ่าน 2 ช่องทางเท่านั้น ได้แก่ www.epayment.go.th และสายด่วน 6 หน่วยงาน หากผลการอุทธรณ์ยืนตามผลครั้งแรกคือไม่ผ่าน ผู้ยื่นอุทธรณ์จะไม่มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการ

ขั้นตอนการอุทธรณ์คุณสมบัติ โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560

ทั้งนี้ หากผลการอุทธรณ์ยังยืนตามผลเดิม คือ ไม่ผ่านคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนก็จะไม่มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย แต่หากยื่นอุทธรณ์สำเร็จ ผู้ลงทะเบียนจะมีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย โดยจะได้รับบัตรล่าช้ากว่าปกติ 30 วัน และไม่ได้รับสวัสดิการย้อนหลัง และหากผู้อุทธรณ์ยังมีข้อสงสัยในผลการอุทธรณ์ ให้ติดต่อสอบถามหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณสมบัตินั้นๆ โดยตรง

ถ้าผ่านคุณสมบัติแล้วต้องไปรับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยที่ไหน

หากตรวจสอบพบว่าตัวเองมีรายชื่อผ่านคุณสมบัติแล้ว สามารถไปรับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย หรือบัตรคนจน ได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนเองได้ไปลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งบัตรที่ได้รับจะไม่สามารถนำไปให้บุคคลอื่นใช้แทนได้ ยกเว้นบุคคลที่ดูแลหรือให้ความช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ พิการ หรือคนแก่

บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ใช้อะไรได้บ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมี 2 หมวด คือ

หมวดที่ 1. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

1) วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อการเกษตร จากร้านธงฟ้าประชารัฐ โดยผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อคนต่อปี จะได้รับ 300 บาทต่อคนต่อเดือน ส่วนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท จะได้รับ 200 บาทต่อคนต่อเดือน
2) วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน

หมวดที่ 2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

1) วงเงินค่าโดยสารรถเมล์/รถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน
2) วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อคนต่อเดือน
3) วงเงินค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ Call Center ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีทั้งหมด 150 คู่สาย ได้ที่โทร. 02-109-2345 ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. หรือ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02-273-9020

สุดท้ายนี้ ใครที่ได้ยื่นรายชื่อลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ไปแล้ว ก็อย่าลืมเข้าไปเช็กคุณสมบัติกันนะคะว่าตัวเองผ่านการคัดเลือกไหม ไม่อย่างนั้นอาจจะต้องพลาดโอกาสในการได้รับเงินช่วยเหลือไปฟรีๆ และอย่าลืมแชร์บอกต่อกับเพื่อนๆ ให้ได้รู้กันไว้ด้วยล่ะ


อ้างอิง: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง